Ditt ansvar

Vägledning för det inre underhållsansvaret i Brf Svenstorp 1

I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för det inre underhållet av den egna bostaden medan bostadsrättsföreningen ansvarar för resten. Om förråd och dylikt ingår i uppgörelsen gäller detta även för de bi utrymmena.

Gränsdragningen mellan vad som är bostadsrättsföreningens och bostadsrättsinnehavarens ansvar kan ibland vara svårt att avgöra. Vi har därför i Brf. Svenstorp nr. 1 sammanställt denna handledning, där en mera detaljerad genomgång av de komponenter som behöver underhållas görs. Det som behandlas är ansvarsfördelningen vid normalt underhåll och reparation. Ansvarsfördelningen kan bli annorlunda när det är en fråga om reparationer efter skada. Detta får diskuteras i varje enskilt fall.

Huvudprincipen vad gäller underhållsansvaret för utrustning, installationer m.m. som tillförts bostaden utöver grundstandard ärr att detta ansvar åligger bostadsrättsinnehavaren.

De grundläggande reglerna för hur ansvaret fördelas mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehavaren finns i 7 kap bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Valda delar av dessa bestämmelser finns införda på de kommande sidorna.

Innebörden av bostadsrättsinnehavarens underhållsskyldighet är att han/hon dels skall vidta de reparationer som behövs, dels svara för de kostnaderna som behövs för åtgärderna. Bostadsrättsinnehavaren är alltså¥ skyldig att på egen bekostnad ombesörja tapetsering, målning och andra reparationer så att lägenheten hålls i gott skick. Vad som är att betrakta som ”gott skick” preciseras inte i lagen eller föreningens stadgar utan bör bedömas utifrån en allmän värdering med hänsyn till husets ålder m.m.

I samband med större underhålls- eller ombyggnadsåtgärder kan föreningen åta sig att på föreningens bekostnad utföra vissa underhållsarbeten som normalt åligger bostadsrättsinnehavaren. Beslut om detta skall fattas på föreningsstämma.